Saturday, April 27, 2013

Power Point KSSR Bahasa Cina - Unit 9

Kuiz Mathematics Year 2 - Problem Sloving


姓名:                                                       日期:

复习(应用题) 

1) 韦杰收集了118枚邮票,景豪收集了76枚邮票。他们一共收集了多少枚邮票?

2) 姐姐写了143个字,妹妹写的字比姐姐少79个字。妹妹写了几个字?

3) 一条裙子有4颗纽扣。6条同样的裙子有多少颗纽扣?

4) 一个纸盒可装5个小糕点。8个纸盒可装多少个小糕点?


5) 小贩在上个月卖了579包鸡饭。这个月比上个月多卖318包鸡饭。小贩在这个月共卖了多少包鸡饭?

6) 李叔叔水果店有530个橙和135个苹果。橙和苹果的数量相差多少?